ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Z DNIA 04.09.2019 r.

dla projektu pn.:
Wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w przedsiębiorstwie 
Kryszczuk sp. z o.o sp. k. poprzez zakup innowacyjnego centrum tokarskiego
dofinansowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), w Priorytecie 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP; Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP:- wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług; – dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług)

na: Zakup centrum tokarskiego

1.  Zamawiający: 

KRYSZCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

ul. Stefana Okrzei 16, 59-225 Chojnów

2.  Przedmiot zamówienia:

Zakup centrum tokarskiego o minimalnych lub równoważnych parametrach: zakup dotyczy 1 sztuki centrum tokarskie z systemem sterowania, z napędzanymi narzędziami.

Minimalne niektóre parametry techniczne obrabiarki: – max przelot wrzeciona 51 mm; max średnica toczenia dla głowicy 301,6 mm; Przesuw w osi Y (±50, mm), przesuw w osi X 230 mm, przesuw w osi Z 530 mm; zakres obrotów wrzeciona /min 50-4000; max moment obrotowy 203 Nm; szybkość dobiegów w osiach X i Y 12 m/min a w osi z 24 m/min; głowica narzędziowa, liczba pozycji narzędziowych 12; liczba narzędzi napędzanych 12; moc narzędzi napędzanych 9 kW; dokładność pozycjonowania obrabiarki +/-0,005 mm; powtarzalność obrabiarki +/-0,003 mm; ciężar obrabiarki 4000 kg; napięcie 3x400V; sterowanie CNC, 4 osie; pojemność pamięci 1 MB; monitor LCD 15”
i złącze USB; pokrętka; głowica; narzędziowa; hydrauliczny uchwyt trójszczękowy; i in.; z opcją konik sterowany hydraulicznie; taśmowy wyrzutnik wiórów; automatyczna sonda narzędziowa; oprawka napędzana kątowa i osiowa do głowicy i in.  Standardowy zestaw uchwytów narzędzi.

3. Wymagany termin ukończenia zamówienia

Przedmiot niniejszego Zamówienia należy zrealizować w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy.

4. Kryteria oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert są:

  • cena brutto za całość zamówienia – 60%
  • parametry techniczne maszyny – 20%
  • gwarancja – 15%
  • termin realizacji dostawy – 5%

Ocena ofert na dokonywana będzie wg poniższych kryteriów na podstawie wzoru:
S – suma punktów
                                              S=C+P+G+T

Całkowita cena (C) oferty brutto za realizację zamówienia – punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

najniższa całkowita cena oferty brutto
C = ————————————————————– x 60 (waga kryterium w %)
cena całkowita oferty badanej brutto

Parametry techniczne (P)

– punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:
najwyższe parametry – 20 pkt
najniższe parametry – 0 pkt
wszystkie średnie – 10 pkt

Gwarancja na przedmiot zamówienia min. 36 miesięcy 15 pkt
poniżej 36 miesięcy – 0 pkt

Termin realizacji dostawy (T) – punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

termin do 1 miesiąca ( 30 dni ) od podpisania umowy – 5 pkt
termin dostawy powyżej 1 miesiąca ( 30 dni) – 0 pkt.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania i otwarcia ofert

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć w terminie określonym w pkt. 7 niniejszego Zapytania Ofertowego, Załącznik nr 1 _Oferta na „Zakup centrum tokarskiego”.

6. Forma i termin składania ofert.

Oferty składa się w formie pisemnej lub elektronicznej.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: Oferta złożona w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na „Zakup centrum tokarskiego”.

Oferty należy składać na adres: KRYSZCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Stefana Okrzei 16, 59-225 Chojnów osobiście lub pocztą / liczy się data wpływu /.

Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: kamil.kryszczuk@gmail.com lub kryszczuk@kryszczuk.strefa.pl wpisując w temacie: Oferta na „Zakup centrum tokarskiego”, do upływu terminu, o którym mowa w pkt. 7. – UWAGA! LICZY SIĘ TERMIN WPŁYWU OFERTY NA SERWER ZAMAWIAJĄCEGO. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.
Oferty złożone winny być sporządzone w języku polskim.

7. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 6 w nieprzekraczalnym terminie do 11 października 2019 r. do godz. 11.00

8. Otwarcie ofert, wybór wykonawcy

a) Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu: 11 października 2019 r. do godz. 11.30
b) Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte a wiadomości 
z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników zamawiającego.
c) Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert i akceptacji rozstrzygnięcia przez Kierownika Zamawiającego.
d) W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 7 i nie zawierające błędów.

9. Informacje dodatkowe

Składając ofertę wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu wykonawcy jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10. Inne istotne postanowienia:

a) Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia w terminie wskazanym w pkt 3.
b) Zamawiający odrzuci z postępowania oferty niezgodne z niniejszym ogłoszeniem, 
w szczególności niespełniające wymagań formalnych lub zawierające błędy uniemożliwiające dokonanie ich oceny.
c) Zamawiający zastrzega prawo do odrzucenia oferty, której cena znacząco odbiega od pozostałych cen ofertowych i uprawdopodobnia zaistnienie wystąpienia ceny rażąco niskiej, w szczególności, gdy cena takiej oferty wyniesie mniej niż 40 % średniej ceny pozostałych cen.
d) Do niniejszego postępowania stosuje się Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwany dalej Wytycznymi.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, w szczególności w przypadku braku możliwości sfinansowania zamówienia.

11. Załączniki do ogłoszenia:

Załącznik nr 1_ Oferta
Załącznik nr 2_Wzór umowy

ZAŁĄCZNIKI  DO POBRANIA